top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Rulez of Beauty en de cliënt waarop Rulez of Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
2. Inspanning
1. De wimperstyliste van Rulez of Beauty zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de wimperstyliste worden verteld.
3. De wimperstyliste van Rulez of Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De wimperstyliste van Rulez of Beauty zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
 
3.  Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Rulez of Beauty melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of tijdig nakomt,mag Rulez of Beauty het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de wimperstyliste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de wimperstyliste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. Rulez of Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichting van artikel 3.1 tot en met 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 
4. Betaling
1. Rulez of Beauty vermeld alle prijzen van de behandeling en producten zichtbaar in de salon.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
 
5. Persoonsgegeven & privacy
1. De cliënt voorziet de wimperstyliste voor de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de wimperstyliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
2. De wimperstyliste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De wimperstyliste behandeld de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens.
4. De wimpersalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
5. De wimperstyliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
6. Informatie geldt als vertrouwelijke als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de wimperstyliste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
8. De wimperstyliste gebruikt foto's die tijdens de behandeling zijn gemaakt op social media na mondelinge toestemming van de cliënt.
 
6. Aansprakelijkheid
 Rulez of Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de wimperstyliste van Rulez of Beauty is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.
 
7. Beschadeging en/of diefstal
1. Rulez of Beauty behoudt zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
2. Rulez of Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.
 
8. Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 1 week na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van Rulez of Beauty.
2. Rulez of Beauty  moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal Rulez of Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Rulez of Beauty het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden. Voor uitgevoerde    behandelingen wordt geen geld terug betaald. Hier wordt in overeenstemming een passende oplossing voor gezocht.
5. Indien Rulez of Beauty en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 
9. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de wimperstyliste van Rulez of Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Er word van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.
 
10. Garantie
1. Rulez of Beauty geeft de cliënt een week ( 7dagen) garantie op de behandeling en producten.
Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt op de hoogte is gebracht door de wimperstyliste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

  • De cliënt andere producten dan door de wimperstyliste geadviseerde producten heeft gebruikt;

  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

  • De cliënt de producten niet volgens het advies van de wimperstyliste heeft gebruikt;

  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
 
11. Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Rulez of Beauty en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daaraan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page